Dnes je Úterý 27.07.2021, svátek slaví Věroslav

Povinné informace (standard ISVS) - struktura informací

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec KOMÁROVICE

2. Důvod a způsob založení

Obec KOMÁROVICE (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Starosta - Bohumil  Šuckrdle

E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Mobil: +420 602 573 743

 

Místostarosta

Radana  Möllerová

E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Mobil: +420 728 042 567

 

 

Členové zastupitelstva:
 

Brus Petr

Petr Brus

 

Musil Pavel

 

Möller Radek

 

 

 

 

 

Pánek Zdeněk

 

Šuckrdle Jan

 

 

 

 

 

 

Finanční výbor

Zdeněk Pánek - předseda

Petr Brus - člen
Pavel Musil - člen

 

Kontrolní výbor

Petr Brus - předseda

 


Pavel Musil - člen
Radek Möller - člen

 

Organizace a spolky

Seznam organizací:
 


4.   Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

       

 

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

 

 

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

 

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

 

 

4.3 Úřední hodiny

 Středa: 18:30 - 19:30

 Jinak dle domluvy.

 

 

4.4 Telefonní čísla

Telefon: +420 568 446 031

Mobil: +420 602 573 743 

 

 

4.5 Adresa internetových stránek

     www.komarovice.cz 

 

 

4.6 Adresa podatelny

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

4.7 Elektronická adresa podatelny

ou.komarovice@volny.cz

 

 

 

4.8 Datová schránka

78ebswh

 

 

4.9 ID datové schránky

78ebswh 

 

 

 

4.10 Adresa facebookového profilu obce

 

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 11829711/0100

6. IČ

00377724

7. DIČ

CZ00377724

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

 

 

8.2 Rozpočet

Zveřejněno na Úřední desce

 

 

8.3 Úřední deska

 

9. Žádosti o informace

Informace lze získat:
a) osobně - v kanceláři obecního úřadu
b) telefonicky - 568 466 031
c) poštou - na adrese obecního úřadu
d) e-mailem - ou.komarovice@volny.cz

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání lze podat:
a) osobně - v kanceláři obecního úřadu
b) poštou - na adresu obecního úřadu
c) e-mailem - ou.komarovice@volny.cz

 

 

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

 

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Žádosti o informace

 

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:


  Středa

  18.30 - 19.30

   

 2. Telefonické podání: pevná linka - 568 446 031
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou.komarovice@volny.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Komárovice č. 14, 675 26 Želetava.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

 

Osobní podání: na Obecním úřadě v Komárovicích č. 14, 675 26 Želetava v úředních dnech a hodinách:


Středa

18.30 - 19.30

Telefonické podání: pevná linka - 568 446 031
Poštou na adresu Obecní úřad, Komárovice č. 14, 675 26 Želetava
Elektronicky na e-mail: ou.komarovice@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 78ebswh
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

 

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecní úřad, Komárovice č. 14, 675 26 Želetava

 • Poštou na adresu Obecní úřad, Komárovice č. 14, 675 26 Želetava
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 

Položka

Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200,- Kč/hod
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 čb 5,- Kč/ks
- oboustranně formát A4 čb 8,- Kč/ks
- jednostranně formát A3 čb 10,- Kč/ks
- oboustranně formát A3 čb 15,- Kč/ks
- kompaktní disk (CD) 20,- Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

 

  dle skutečně
vynaložených nákladů

 

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu není uplatňováno

13. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

 

13.1 Vzor licenčních smluv

 


13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zveřejněno na Úřední desce

 

14.1 Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán

 

14.2 Výdaje na soudy

Obec žádné náklady na soud nemá


 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: