INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE KOMÁROVICE:

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno, že:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Obec Komárovice má na svých web stránkách zveřejněnu vyhlášku s názvem:

OZV - č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tato vyhláška občany informuje o tom:

jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady.
A sice jaké složky je možné odděleně soustřeďovat (papír, plast atp., ale také nebezpečný odpad, objemný odpad), do jakých sběrných nádob, případně jejich počet a umístění v obci, či jakým jiným způsobem (na sběrném dvoře/místě, mobilním svozem atp.).

- jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno (využití či odstranění)

- jak je možno předcházet vzniku odpadů např. poučení o environmentálně příznivém přístupu při nákupu (místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod.) a tedy možnosti nevytvářet vůbec odpady, domácí kompostování, opětovné použití výrobků (oděvy atp.)

Místní poplatek za ukládání odpadů řeší vyhláška obce:

OZV - č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

KOLIK A ZA KOLIK - jaké množství jednotlivých složek komunálního odpadu (papír, plast, atd.) obec vyprodukovala v předchozím roce, jaké náklady s tím měla (v Kč za tunu) a jaké jsou celkové náklady na odpadové hospodářství obce.